מדיניות פרטיות

מנהלי האתר מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשים מנהלי האתר במידע, הנמסר להם על ידך או נאסף על-ידם בעת השימוש באתר.\r\n\r\nמידע הנאסף בעת שימוש באתר\r\nבעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגריהם.\r\nהאתר מתעד מפעם לפעם, באמצעות צלמים מטעמו, את הנוכחים במקומות בילוי שונים בכפר האומנים. התמונות מוצבות באתר, בהסתמך על הסכמתם המפורשת או המשתמעת של המצטלמים. אם מצאת כי תמונתך מופיעה באתר וברצונך להסירה ממנו, תוכל לפנות למנהלי האתר בכל עת בדואר האלקטרוני xxxxxx .\r\n\r\nשימוש במידע\r\nבעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:\r\n• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים – וכן במשחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.\r\n• לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.\r\n• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות).\r\n• האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר לתיבת דואר אלקטרונית המשמשת אותך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי. האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.\r\n• ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.\r\n• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.\r\n• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. העברת מידע לצד שלישי\r\nהאתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:\r\n• בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת האתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.\r\n• אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;\r\n• אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;\r\n• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.\r\n• בכל מקרה שהאתר יראה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;\r\n\r\nאבטחת מידע\r\nהאתר מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.\r\n\r\nזכות לעיון במידע\r\nעל-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.\r\n\r\nכללי\r\nמדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת,לגברים ונשים כאחד ללא הבדל כל שהוא.\r\n\r\n[x] סגור חלון