תנאי שימוש

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים אלה.\r\n\r\n1. האתר וכל הדפים, המידע, התמונות או כל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: “התוכן”) הנם רכושו הבלעדי של כפר האומנים – עין הוד (להלן: “כפר האומנים”).\r\n2. אין להעתיק או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך בכתב מכפר האומנים.\r\n3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי לכפר האומנים.\r\n\r\nהגבלת אחריות\r\n4. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים, לרבות מידע הנמסר ישירות על ידי בני היישוב. לכפר האומנים אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין הוא נושא באחריות או ערב לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לכל מטרה שהיא.\r\n5. כפר האומנים אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המתפרסם באתר.\r\n6. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של כפר האומנים לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.\r\n7. כפר האומנים אינו אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים /עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.\r\n8. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר תסוכם ישירות בין הצדדים המעונינים בעסקה ואינה כוללת את כפר האומנים או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה. תוכן ומידע\r\n9. כפר האומנים שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן הודעה מראש.\r\n10. תמונות, הדמיות, תרשימים וכל מידע ויזואלי אחר המוצגים הם להמחשה בלבד.\r\n11. כפר האומנים עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינו אחראי לנכונות התוכן והמידע המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות ומבזקים הכלולים בו.\r\n12. הינך מחויב/ת לאמת ולבדוק כל נתון , מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי/ת להסתמך עליו. כפר האומנים ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה.\r\n13. כאמור לעיל, כפר האומנים ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לתכנים הנ”ל ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות למשתמש או לצד שלישי כלשהו אם החליט לפעול על בסיס תכנים אלו ועלי המשתמש חלה אחריות מלאה ובלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.\r\n\r\nמקום שיפוט והדין החל\r\n14. על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז חיפה בלבד.\r\n\r\n[x] סגור חלון